gorzów szkoła/zdjęcie ilustrujące

i

Autor: Bartłomiej Nowosielski/gorzow.pl Powrót do szkół

„Lex Czarnek” jest sprzeczny z konstytucją. Stanowisko Pomorskiej Rady Oświatowej

2022-01-03 9:20

W ocenie Pomorskiej Rady Oświatowej przygotowany przez ministra edukacji i nauki projekt ustawy zmieniającej przepisy Prawa oświatowego, który w dniu 4 stycznia 2022 r. ma być przedmiotem obrad dwóch połączonych komisji sejmowych, zawiera postanowienia sprzeczne z Konstytucją.

Stanowisko Pomorskiej Rady Oświatowej zostało przyjęte 28 grudnia 2021 r.

PRO o zmianach w oświacie

Rząd Prawa i Sprawiedliwości planuje kolejne zmiany w systemie edukacji. Jak czytamy w stanowisku Pomorskiej Rady Oświatowej:

„Projektowane zmiany, wzmacniając znacząco rolę organu sprawującego nadzór pedagogiczny, tj. kuratora oświaty, będącego hierarchicznie usytuowanym organem rządowej administracji zespolonej w województwie, w istotny sposób ograniczają kompetencje i samodzielność samorządów w realizacji zadań własnych w obszarze edukacji publicznej”

Trzeba, bowiem pamiętać, że samorząd terytorialny, jakim jest gmina, powiat czy województwo samorządowe, zgodnie z art. 16 ust. 2 Konstytucji RP wykonuje przepisane ustawą zadania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Gwarantem samodzielności samorządu jest konstytucyjna norma ograniczająca nadzór nad działalnością samorządu wyłącznie do kryterium legalności. Przepisy ustawy zasadniczej stanowią także, że samodzielność samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej.

„Lex Czarnek” to centralizacja

Pomorska Rada Oświatowa podnosi, że zawarte w rządowym projekcie regulacje podporządkują decyzje samorządu w kluczowych kwestiach zarządzania edukacją publiczną nadzorowi kuratora oświaty, naruszając tym samym art. 171 Konstytucji RP.

Tzw. lex Czarnek, to kolejna próba centralizacji, za którą stoi chęć ograniczenia kompetencji samorządów i pozbawienia polskich szkół samodzielności, a środowisk uczniów, nauczycieli oraz rodziców autonomii w podejmowaniu decyzji dotyczących tak wrażliwej kwestii jak wychowanie przyszłych pokoleń. Podobnie jak w przypadku systemu ochrony zdrowia i wielu innych obszarów życia społeczno-gospodarczego, tzw. reformy nie przynoszą poprawy sytuacji, a są katalizatorem negatywnych zjawisk. Wprowadzenie proponowanych przez MEiN zmian nie przyniesie polskim dzieciom i młodzieży nic dobrego i będzie kolejnym krokiem dewastującym system oświaty – podkreśla Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Pomorska Rada Oświatowa nie akceptuje także innych zmian w Prawie oświatowym, przede wszystkim wyposażenia kuratora oświaty w uprawnienia do decydowania o tym, z jakimi organizacjami podejmują współpracę szkoły w realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Jak pokazuje tocząca się od kilku miesięcy dyskusja, otworzy to możliwość ideologicznej ingerencji w proces wychowania dzieci i młodzieży.

Express Biedrzyckiej - Artur Dziambor: Czarnek cofa polską szkołę do PRL