Podatek PIT

i

Autor: Pixabay Na jaki zwrot podatku mogą liczyć rozliczający PIT w 2023 roku?

Ulgi podatkowe w 2023 roku. Na dziecko, rehabilitacyjna lub na internet. Są spore zmiany!

Polski Ład podnosząc kwotę wolną od podatku ograniczył możliwość odliczenia w PIT 2023 ulg podatkowych. Brak podatku do zapłaty oznacza brak możliwości skorzystania z odliczeń. Kto nie skorzysta z ulg podatkowych?

Nie wszyscy skorzystają z ulg podatkowych 2023!

Jedną z kluczowych zmian, jaka zaczęła obowiązywać w 2022 roku, było podniesienie kwoty wolnej od podatku. W konsekwencji duża część podatników zapłaci mniejszy podatek niż dotychczas. Będą też takie osoby, które nie zapłacą podatku wcale. Brak podatku do zapłaty będzie skutkował utratą prawa do rozliczenia ulg podatkowych w PIT 2023.

Za sprawą znowelizowanych przepisów Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 roku podatnicy mają prawo skorzystać z kwoty wolnej od podatku  wyższej niż ta, która obowiązywała do końca 2021 rok. Kwota wolna wynosi aktualnie 30 000 zł. Oznacza to, że dokładnie tyle może w skali roku zarobić podatnik, by nie zapłacić podatku. Daje to kwotę około 2 500 zł miesięcznie. Po przekroczeniu tej kwoty – do wysokości 120 000 zł (przekroczenia I progu podatkowego) – podatnik zapłaci podatek w wysokości 12 proc.

Osoby, które, które nie odprowadzą podatku, nie będą mogły odliczyć sobie ulg, m.in.: rehabilitacyjnej czy termomodernizacyjnej.

Co z podatkową na dziecko?

Ulga podatkowa na dziecko jest specyficzną ulgą, która będzie stanowiła wyjątek od powyższej reguły. Ustawodawca bowiem zabezpieczył przepisami ustawy o PIT prawo rodziców do skorzystania z ulgi prorodzinnej, również w sytuacji braku podatku do zapłaty bądź posiadania niewystarczającego podatku, by ulgę odliczyć. Jeżeli więc korzystasz z ulgi z tytułu wychowywania dzieci, a w składanym zeznaniu PIT zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty ulgi – masz prawo otrzymać różnicę pomiędzy kwotą przysługującego odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Takie działanie ma na celu pomóc rodzinom, które zarabiają na tyle mało lub mają na tyle dużą ilość dzieci, że nie są w stanie wykorzystać pełnej kwoty ulgi w zeznaniu rocznym

– informuje Iwona Maczalska z pit.pl.

Wniosek o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi na dziecko składa się bezpośrednio w deklaracji PIT-36, PIT-37.

Jakie ulgi podatkowe dla osób, które zarobiły w 2022 roku powyżej 30 tys.

Przy rozliczeniu podatku dochodowego za rok 2022 będzie można skorzystać z kilku ulg.

Ulga termomodernizacyjna

Dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy ponieśli wydatki na termomodernizację. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których jesteś właścicielem lub współwłaścicielem.

Ulga rehabilitacyjna (dla osób z niepełnosprawnościami i opiekunów)

Wydatki na cele rehabilitacyjne w ramach ulgi będą mogły odliczyć osoby, którzy wykażą w zeznaniu dochód podlegający opodatkowaniu, od którego będą mogły odliczyć wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne.

Z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać osoba niepełnosprawna, posiadająca: orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym; decyzję o rencie z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową lub socjalną; orzeczenie o niepełnosprawności - dotyczy młodzieży do 16 roku życia - lub orzeczenie o niepełnosprawności.

Z ulgi rehabilitacyjnej może też skorzystać podatnik, który ma na utrzymaniu osoby z niepełnosprawnością, takie jak: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowie. Dochody osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu nie mogą przekroczyć 12-krotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie o rencie socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku 2021 tj. 15 010,56 zł.

Ulga podatkowa na internet

Opłaty za Internet można odliczyć od dochodu jednak wyłącznie w dwóch następujących po sobie latach podatkowych. Podatnik, który nie skorzystał z odliczenia za 2021 rok i nie korzystał z niego wcześniej, ma prawo w dowolnym roku rozpocząć korzystanie z ulgi. Jeżeli skorzysta po raz pierwszy z odliczenia, prawo do ulgi przysługiwać mu będzie za dany rok oraz za rok następny, bezpośrednio po tym roku.

Lat korzystania z ulgi nie można rozdzielać. Oczywiście można korzystać z Internetu nie odliczając go i dopiero po kilku latach rozpocząć korzystanie z odliczeń. Jak co roku podatnik ma prawo skorzystać z odliczenia w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Zimowe Ogrody Ulricha